КИНОТОЧКИ
КИНОТОЧКИ
Топография на софийските кинопътеки – ранното разпространение на кинематографа
Проектът предлага иновативен модел за културна комуникация чрез локализирането, визуализирането и дигиталното представяне на местата, на които са се осъществили първите кинопрожекции в София в края на XIX - началото на XX в., както и локациите на първите подвижни кина („електробиоскопи“) и стационарни киносалони. Всички тези „киноточки“ са свързани помежду си в културни маршрути в реалната градска среда, които имат своето дигитално информационно представяне чрез интерактивна виртуална карта на „софийските кинопътеки“.
С превръщането си в столица на България, София е носител на важни културни традиции и свидетелство за развитието на националната и на европейската култура през ХІХ и ХХ век. Затова и не е учудващо, че ранната история на „кинематографа“ у нас започва именно в столицата - от данните за първите осъществени прожекции до създаването на първата инфраструктура от киносалони и киноцентрове още преди Първата световна война. Всеобхватната картина, белязана от присъствието на „кинематографа“ в столицата оставя богато наследство, имащо своята културна, историческа и политическа обосновка, което може да бъде реконструирано и направено видимо в днешния градски пейзаж, посредством тематични културни маршрути и кореспондираща информация във виртуалното пространство.
Хронологическата рамка на проекта обхваща периода на ранното разпространение на кинематографа в столицата от първата (известна засега) прожекция, осъществена на 08.12.1896 г. до 30-те години на ХХ в., белязани от навлизането на „звуковия филм“. Селектирани са 39 кинолокации, където са били проведени първите прожекции или са се установявали подвижни кинематографи и изграждани и съществували кинотеатри. Включени са както знакови и популярни, така и профилирани като аудитория и показ киносалони. На местата, където е установена топографска приемственост и съществуване във времето на няколко кина, те също са добавени към съответната локация, въпреки че излизат от хронологическия обхват на проекта, но свидетелстват за културен континюитет. Списъкът на „киноточките“, очертаващ софийските „кинопътеки“ не претендира за максимална изчерпателност, като целта му е да направи видима историята на кинематографа в София като насочи към нея вниманието на жителите и гостите на столицата.
Проектът е реализиран в реалната градска среда чрез отличителни знаци за кинолокациите, поставени на публични места, обвързани с разработената богата информация за тях и картирането им във виртуална среда. За всяка кинолокация е изготвен специален „културен паспорт“ с информация (текст и визуални материали), съгласно запазените архивни свидетелства за нейното съществуване. Връзката между физическите маркери в градското пространство и интерактивната дигитална карта се осъществява чрез генерирания за всяка локация QR код, който отвежда директно до създадената за нея информация. На виртуалната карта включените в хронологичен списък „киноточки“ са означени със специални знаци с разработен отделен дизайн за типа локация - кинопрожекция, подвижно кино и стационарен киносалон. Моделът, по който е създадена и организирана информационната база на проекта с взаимодействие между физическото и дигиталното пространство, предполага директна комуникация с всеки потребител като осигурява функционален достъп и през мобилни устройства и обезпечава широк обществен достъп на разнообразни публики.
Предвижда се актуализиране на информацията и създаване на допълнително съдържание във връзка с ранната история на киното в София и включените локации, както и възможност за участие на публиката в този процес, посредством публикации от споделени материали (спомени, истории, визуални материали) за тези основно несъществуващи понастоящем столични кина.
Проектът позволява бъдещо надграждане чрез развитие на следващи етапи, продължаващи хронологично и топографски представянето на историята на българското кино и филмовата индустрия чрез разказа за кинолокациите и кинопътеките в столицата.
Проектът е финансиран от Столична община по Направление „София – творчески град на киното“ към Столична програма „Култура“, Столична програма „Култура“

Topography of the Sofia cinema paths - the early period of cinema history and distribution
The project proposes an innovative model for cultural communication through the localization, visualization and digital representation of the places where the first cinema screenings took place in Sofia in the late 19th - early 20th century, as well as the locations of the first mobile cinemas ("electro-bioscopes") and stationary cinemas. All of these "cinemas" are connected to each other in cultural routes in the real urban environment, which have their digital information representation through an interactive virtual map of "Sofia's cinema trails". The chronological framework of the project covers the period of the early spread of the cinematograph in the capital from the first (so far known) screening on 08.12.1896 to the 1930s, marked by the introduction of the "sound film". Thirty-nine cinema locations are selected where the first screenings were held or mobile cinematographers established themselves and cinema theatres were built and existed. Included are both iconic and popular cinemas as well as those profiled in terms of audience and exhibition. In the locations where topographical succession and temporal existence of several cinemas has been established, they have also been added to the respective location, although they are out of the chronological scope of the project, yet testify to cultural continuity. The list of "cinepoints" outlining Sofia's "cinema trails" does not claim to be fully elaborate, as its aim is to make visible the history of cinema in Sofia by drawing the attention of the capital's residents and guests to it.
The project is funded by Sofia Municipality under the "Sofia - Creative City of Cinema" strand of the , Sofia Culture Programme